Zaloguj się

Zasady licytowania

( w języku polskim ) ( w języku angielskim )

 

Zasady licytacji

1. Licytowanie odbywa się w czasie rzeczywistym .Każdy licytujący przed przystąpieniem do korzystania z serwisu zobowiązany jest dokonać pełnej rejestracji i zapoznania się z regulaminem.


2. Licytowanie może nastąpić tylko w czasie trwania aukcji.


3. Przystępując do Aukcji licytacyjnej , Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony LOT. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z następującymi kwotami


do 10 zł - 0,50 zł
do 50 zł - 1 zł
do 100 zł - 2 zł
do 500 zł - 5 zł
do 1.000 zł - 10 zł
do 2.000 zł - 20zł
do 5.000 zł - 50 zł
do 10.000 zł - 100 zł
powyżej 10.000 zł - 300 zł

W przypadku złożenia oferty na wybrany LOT na 3 minuty przed zakończeniem aukcji system wygeneruje dodatkowo 5 min na następny ruch i w momencie braku dalszych Licytantów zakończy aukcje o wskazanym czasie. Każda następna oferta w tym czasie przedłuży zakończenie aukcji w/w lotu o kolejne 5 min. 

4. Do ceny nabycia jest doliczana prowizja w wysokości 15 % plus VAT (łącznie 18,45% od  ceny netto ), którą zobowiązuje się pokryć kupujący. Kupujący ponosi dodatkowo koszty przesyłki ( Regulamin § 4 punkt 7 )


5. Pomoc i wsparcie techniczne przy licytowaniu można uzyskać pod numerem +48713168658 codziennie w godzinach od 10.00 do 24.00


6. LOT, który nie posiadał żadnej licytacji nie podlega sprzedaży po terminie zakończenia aukcji na żadnych warunkach.

 
7. Jeżeli wystąpią podczas trwania aukcji problemy techniczne dłużej niż 6  godzin, aukcja zostanie automatycznie przedłużona o 24 godziny.


8. Wyniki aukcji będą dostępne w ciągu 2 godzin od terminu zakończenia aukcji. Na e-mail generowana jest również automatycznie faktura rozsyłana ok. 23.00 godziny.

Życzymy udanej licytacji

Auction House Phila World

------------------

 

Terms and Conditions of Bidding


1. Bidding takes place in real time. Before using the website, each bidder is obliged to complete full registration and read the Rules and Regulations.


2. Bidding can take place only during an auction.


3. When joining an auction, a Bidder defines the maximum price the Bidder is ready to pay for a LOT put up for auction. The system will automatically set the Bidder’s bid at the minimum amount allowing for outbidding other Bidders’ bids with a bidding increment. Next, as a response to each subsequent bid made by another Bidder, the system will automatically generate a bid at the minimum amount allowing for outbidding the Bidder’s bid with a bidding increment, however, not exceeding the maximum price. If the increase with the bidding increment resulted in exceeding the maximum price – the system will generate as the last bid a bid tantamount to the maximum price. The amount of the bidding increment each time depends on the value of the highest price offered at a given moment, in accordance with the following:


up to PLN 10 – PLN 0.50
up to PLN 50 – PLN 1
up to PLN 100 – PLN 2
up to PLN 500 – PLN 5
up to PLN 1.000 – PLN 10
up to PLN 2.000 – PLN 20
up to PLN 5.000 – PLN 50
up to PLN 10.000 – PLN 100
over PLN 10,000 – PLN 300

 

In the event a bid for a given LOT is made 3 minutes before an auction is closed, the system will generate additional 5 minutes for the next move and if there are no other Bidders, the system will close the auction at the set time. Each subsequent bid will postpone the end of the auction of the above-mentioned lot by 5 minutes.

 

4. The purchase price will be increased by a 15% premium plus VAT (18.45% on the net price in total) to be paid by the buyer. The buyer also covers the postage (Rules and Regulations § 4 (7)).


5. Assistance and technical support concerning bidding can be obtained calling us on +48713168658 every day from 10.00 a.m. to 12.00 p.m.


6. In the event no bids have been received on a LOT, the LOT will not be subject to sale once the auction is closed at any terms.

 

7. In the event of technical problems during an auction which last more than 6 hours, the auction will be automatically extended by 24 hours.


8. Results of an auction will be available within 2 hours of its close. The system will also generate and email an invoice around 11.00 p.m.

Enjoy the bidding!

Auction House Phila World


© Copyright 2019 by Auction House Phila World - Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Sklep internetowy Shoper.pl