Zaloguj się

Regulamin

( w języku polskim ) ( w języku angielskim )

                                                       REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWYCH
                                       Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                                   § 1

1.    Niniejszym dokument określa „Regulamin aukcji internetowych Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (zwany dalej jako: „Regulamin”).

 
2.    Regulamin określa procedurę organizowania i prowadzenia przez  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  aukcji internetowych, których celem będzie licytacja w czasie rzeczywistym  nabywców Towarów  stanowiących przedmiot aukcji internetowych (zwanymi dalej jako: „Aukcje Internetowe”).

 
3.    Organizatorem Aukcji Internetowych jest  Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zernikach Wroclawskich  NIP 896 154 03 22, REGON 360107160, KRS 0000537971, który występuje jako Sprzedawca.

 
4.    Aukcje Internetowe będą organizowane i prowadzone przez  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na stronie internetowej:
            www.znaczki-aukcja.pl

            www.auction-stamps.com


5.    Uczestnikami Aukcji Internetowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu cywilnego, które po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej na podanej w powyższym punkcie stronie internetowej mogą uczestniczyć w aukcji jako nabywcy (zwani dalej jako: „Kupujący”).

 
6.    Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
- cena nabycia - najwyższa cena sprzedaży lotu zaoferowana skutecznie przez Kupujące go poprzez licytację
- towar- walory filatelistyczne określane również jako Lot

                                                                                  § 2

1. Kupującym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu cywilnego, zarejestrowana na stronie internetowej podanej w § 1 pkt. 4.

 
2. Aukcja Internetowa ma charakter otwarty i dobrowolny.

 
3. Warunkiem uczestnictwa w Aukcjach Internetowych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

                                                                                  § 3

1. Osoba upoważniona do udziału w Aukcjach Internetowych posiada własny ustanowiony adres e-mail jak i również hasło dostępu. Dane dostępu do rejestracji „Kupujący” ustala osobiście zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

 
2. Użycie adresu e-mail i hasła „Kupującego” jest jednoznaczne z dokonaniem zlecenia zakupu.

 
3. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, zamierzający uczestniczyć w Aukcjach Internetowych, zobowiązany jest do:
- wypełnienia umieszczonego na stronie internetowej podanej w § 1 pkt. 4., po uprzednim otrzymaniu zaproszenia od  Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością formularza zawierającego dane osobowe,adres e-mail i hasło „Kupującego"

- zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 
4.  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do odmowy zarejestrowania danego podmiotu jako Kupującego (bez podania przyczyny) lub uchylenia przyznanej rejestracji. W szczególności z powyższego uprawnienia  Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo skorzystać, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub/i nie wypełnia (pozostaje w zwłoce) innych zobowiązań wobec Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

5. Kupujący zobowiązany jest informować  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o każdorazowej zmianie danych.


6. Kupujący udostępniając dane zawarte w formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę i upoważnia Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do ich wykorzystywania w celach związanych z prowadzonymi Aukcjami Internetowymi, a w szczególności zawieranymi umowami sprzedaży.

                                                                                   § 4

1. Wszystkie transakcje dokonywane są w złotych polskich.

 
2. Kupujący przystępuje do Aukcji Internetowych logując się do swojego konta i składając licytację cenową zakupu Towaru równą/wyższą od ceny wywoławczej lub ceny ostatnio zaoferowanej, o co najmniej minimalną kwotę postąpienia (zwaną dalej „Ofertą”).
Kwoty postąpienia określone są następująco:

do 10 zł - 0,50 zł

do 50 zł - 1 zł

do 100 zł - 2 zł

do 500 zł - 5 zł

do 1.000 zł - 10 zł

do 2.000 zł - 20zł

do 5.000 zł - 50 zł

do 10.000 zł - 100 zł

powyżej 10.000 zł - 300 zł


3. Każdy Kupujący pozostaje związany Ofertą złożoną w toku Aukcji Internetowej, aż do momentu złożenia oferty korzystniejszej.

 
4. W przypadku złożenia więcej niż jednej Oferty o takiej samej wysokości, rozstrzygająca jest kolejność jej złożenia (wygrywa oferta złożona wcześniej). Ofertę uważa się za złożoną w chwili jej zarejestrowania w systemie za pośrednictwem, którego prowadzona jest Aukcja Internetowa. Wszelkie Oferty składane przez Kupujących są wartościami netto.

 
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność złożonej Oferty, a w szczególności zastrzega się, że brak jest możliwości wycofania złożonej Oferty lub poprawiania treści (błędów i omyłek) złożonej Oferty. Oferty można składać za licytacji.

 
6.  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, że jeżeli sprzedaje Towar jako komisant w ramach umowy komisu, nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne sprzedawanego Towaru. Oświadczenie to uważa się za oświadczenie komisanta w rozumieniu art. 770 Kodeksu cywilnego.


7. Do ceny nabycia jest doliczana prowizja w wysokości 15 % plus VAT ( łącznie 18,45% od  ceny netto ), którą zobowiązuje się pokryć kupujący. Kupujący ponosi dodatkowo koszty przesyłki. 


8. Nabycie danego Towaru zobowiązuje do jego odbioru. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupu (wraz z prowizją) w ciągu 21 dni od daty nabycia Towaru.


aktualizacja dnia 23.08.2016

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie cała transakcja zostaje anulowana, a konto Kupującego zawieszone. Odstępstwem jest przypadek gdzie wspólnie strony uzgodnioną inny ostateczny termin płatności.


Zakupiony Towar jest  przekazywany Kupującemu dopiero po uregulowaniu całej należności w terminie od 3 do 14 dni roboczych od następnego dnia od zaksięgowania środków.
 

9.   Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo wycofania Towarów w trakcie aukcji bez podawania przyczyny.


10. Na wyraźną prośbę Kupującego  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prześle dodatkowe skany drogą elektroniczną. Nie ma możliwości oglądania towaru w naturze.


11. Warunkiem przyjęcia i wszczęcia procedury reklamacyjnej jest odesłania LOTU z załączoną Fakturą VAT/paragonem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot nie zostanie przyjęty jeżeli LOT będzie posiadał jakiekolwiek znamiona zniszczenia lub uszkodzenia. Na LOTY łączone i loty opisane jako zbiory, partie, plansze nie ma żadnych reklamacji.

                                                                                   § 5

1. Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia lub informację, będą doręczane Kupującemu drogą elektroniczną, zgodnie art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym jako adres do doręczeń.

 
2. Wiadomości przesyłane przez  Auction House Phila World  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym będą uznane za skutecznie doręczone Kupującemu odpowiednio, z dniem ich wpływu na serwer poczty elektronicznej Kupującego.


3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać  o każdorazowej zmianie danych teleadresowych wskazanych  w formularzu rejestracyjnym, pod rygorem uznania doręczenia na te adresy za skuteczne.

4. Polityka prywatności pod adresem

https://znaczki-aukcja.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/13

5. W ramach strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że  wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Ważne-zablokowanie wszystkich ciasteczek z znaczki-aukcja.pl może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić właściwe działanie naszej strony.

                                                                                   § 6

1. Aukcje Internetowe, jak również wszelka dokumentacja sporządzona w ich rezultacie (np. faktury, wezwania) będzie prowadzona/sporządzana w języku polskim. Wszelkie dokumenty przekazywane lub składane przez Kupujących powinny być sporządzane w języku polskim.


2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.


-------------------

RULES AND REGULATIONS of ONLINE AUCTIONS held by Auction House PhilaWorld Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

§ 1

 
1. This document defines the rules and regulations of online auctions held by
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter referred to as the “Rules and Regulations”).


2. The Rules and Regulations define the procedure of organizing and conducting by
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością online auctions that consist in real-time bidding by purchasers of Products being objects of online auctions (hereinafter referred to as the “Online Auctions”).


3. The Online Auctions are organized by
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością based in Zerniki Wroclawskie, REGON 360107160, acting as the Seller.


4. The Online Auctions will be organized and conducted by
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the following website: www.znaczki-aukcja.pl.

 
5. The Online Auctions may be attended by natural persons, legal persons as well as organizational units with no legal personality within the meaning of Art. 33(1) of the Civil Code, who, once they successfully pass the registration procedure on the website indicated in the point above, may participate in an auction as purchasers (hereinafter referred to as the “Buyers”).


6. The following terms used in these Rules and Regulations shall mean as follows:
-
the purchase price – the highest sale price of a lot successfully offered by a Buyer by way of bidding
-
the product – postage stamps referred to also as a Lot


§ 2

 
1.
The Buyer may be a natural person having full capacity to enter into legal transactions, a legal person, an organizational unit with no legal personality within the meaning of Art. 33(1) of the Civil Code, registered on the website provided in § 1 (4).


2. The Online Auction is open and voluntary.


3. The Buyer may enter the Online Auctions once the Buyer accepts these Rules and Regulations.§ 3

 
1. A person authorized to participate in the Online Auctions shall have his/her own email address and a password. The Buyer himself/herself defines the registration access data in accordance with the procedure described below.

 
2. The use of the Buyer’s email address and password shall be tantamount to placing a purchase order.


3. The entity referred to in § 1 (5) of the Rules and Regulations,
who intends to take part in the Online Auctions, shall:
- fill in the form containing the Buyer’s personal details, email and password, which is available on the website named in § 1 (4) having received an invitation from
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- accept provisions of these Rules and Regulations.


4.
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reserves the right to refuse, at their own discretion, to register a given entity as the Buyer (without giving any reasons) or cancel registration already made. Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością may exercise the above right in particular when the Buyer violates provisions of the Rules and Regulations and/or does not fulfill (is late with fulfillment) of other obligations towards Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. The Buyer shall inform Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością about each data modification.


6. By providing the data in the registration form, the Buyer agrees to and authorizes Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to use them for purposes connected with the Online Auctions held, in particular the sale agreements concluded.§ 4

 
1. All transactions are made in PLN.


2. The Buyer joins the Online Auctions by logging into his/her account and making a price bid for purchase of the Product equal/higher than the starting price or the price recently offered, with at least the minimum bid increment (hereinafter referred to as the “Bid”).
Bid increments shall amount to:

up to PLN 10 – PLN 0.50

up to PLN 50 – PLN 1

up to PLN 100 – PLN 2

up to PLN 500 – PLN 5

up to PLN 1,000 – PLN 10

up to PLN 2,000 – PLN 20

up to PLN 5,000 – PLN 50

up to PLN 10,000 – PLN 100

over PLN 10,000 – PLN 300


3. Each Buyer shall remain bound by the Bid made during the Online Auction until a more advantageous bid is made.


4. In the event more than one Bid of the same value is made, the order of submission shall be decisive (the bid made earlier shall win). A Bid shall be considered submitted the moment it is registered in the system used to hold the Online Auction. All Bids made by the Buyers are net values.


5. The Buyer shall bear responsibility for the correctness of the Bid made, in particular, it is emphasized that a Bid made may not be cancelled or corrected (mistakes and errors). Bids can be submitted during an auction.


6. Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością emphasizes that if it sells the Product as a consignee under a consignment agreement, Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością shall not be held liable for physical and legal defects in the Product sold. This declaration shall be deemed to be a consignee’s declaration within the meaning of Art. 770 of the Civil Code.

7. The purchase price shall be increased by a 15% premium plus VAT (18.45% on the net price in total) to be paid by the Buyer. The Buyer shall also pay the postage.

8. The act of purchasing the Product obliges the Buyer to collect it. The Buyer shall pay the purchase price (including the premium) within 21 days of the purchase of the Product. The Product purchased shall be handed over to the Buyer only after the full amount due is paid within 3 - 14 working days of the day following recording of the funds.


9.
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reserves the right to withdraw the Products during an auction without giving any reasons.

10. At the explicit Buyer’s request Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością shall send additional scans by email. It is not possible to see the Product live.

11. The condition of accepting and initiating a complaints procedure is sending back a LOT together with the VAT invoice/receipt enclosed within 30 days of the receipt of the letter/parcel. The return shall not be accepted if the LOT is destroyed or damaged in any way. Complaints do not apply to combined LOTS and lots described as collections, batches and boards.


 

§ 5

 
1. Any and all declarations, calls, notices or information shall be delivered to the Buyer by email in conformity with Art. 61 § 2 of the Civil Code to the email address provided by the Buyer in the registration form as the address for deliveries.


2. Messages sent by
Auction House Phila World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością by email to the Buyer’s address provided in the registration form shall be deemed effectively delivered to the Buyer on the day they appear on the Buyer’s email server.

3. The Buyer shall immediately inform about each change in the telephone and address details provided in the registration form under pain of considering messages sent to those addresses as effectively delivered.

4https://znaczki-aukcja.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/13

 

5. Our website features cookies so that we can provide services of the highest quality. Use of the website without changing settings related to cookies shall mean that you approve our use of cookies.

Important – blocking all cookies on znaczki-aukcja.pl may cause problems with functioning or completely prevent proper functioning of our website.

 

§ 6

 
1. The Online Auctions as well as all documents prepared as a result of the Auctions (e.g. invoices, requests) shall be made in Polish. Any and all documents provided or submitted by the Buyers shall be made in Polish.


2. Any matters not provided for in these Rules and Regulations shall be governed by generally applicable legal regulations, including, in particular, the Civil Code.

© Copyright 2019 by Auction House Phila World - Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Sklep internetowy Shoper.pl